Tiedonantopolitiikka

Johdanto

Tässä politiikassa kuvataan toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Tokmanni viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolien kanssa. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikilla markkinoilla toimivilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaista ja riittävää tietoa Tokmannin osakkeiden arvon määrittämiseksi.

Tokmanni noudattaa tiedonantopolitiikassaan pörssin sääntöjä ja suosituksia, Suomen osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja muun asiaa koskevan lainsäädännön säännöksiä sekä Finanssivalvonnan (Fiva) standardeja.

Tokmannin tiedonantopolitiikka on Tokmannin hallituksen hyväksymä, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Tokmannin tiedonantovelvoitteet ja -rajoitukset ymmärretään laajalti. Tämä on tiedonantopolitiikan lyhennelmä, joka sisältää kaikki tärkeät tiedot.

Viestintäperiaatteet ja tavoitteet

Viestinnässään Tokmanni noudattaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki (Pörssi):n sääntöjä, Fivan määräyksiä ja ohjeita ja Suomen hallinnointikoodia.

Tokmanni on sitoutunut viestinnän läpinäkyvyyteen ja sen tavoitteena on olla johdonmukainen ja tarkka sidosryhmäviestinnässään. Kaikki viestintä toteutetaan uskottavasti, proaktiivisesti, puolueettomasti ja se on ajankohtaista. Tokmannilla on sama lähestymistapa koskien sekä positiivisia että negatiivisia uutisia. Sidosryhmäviestinnän tavoitteena on varmistaa, että heillä on oikeat ja riittävät tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnasta ymmärtääkseen yhtiötä ja sen liiketoimintaa.

Tietojen antamisessa markkinoille noudatetaan seuraavia periaatteita:

(i) Tiedot julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.
(ii) Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta yhtiön taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuteen.
(iii) Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan tarkoin valvotulla tavalla: ensin Nasdaq Helsingille (pörssi) ja suurimmille tiedotusvälineille ja vasta sen jälkeen muille osapuolille.
(iv) Kaikki tiedotteet julkaistaan yhtiön Internet-sivustolla.
(v) Kaikki tiedot julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Viestintäkäytännöt

Tokmanni julkaisee tietoa taloudellisesta asemastaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Seuraavan tilikauden julkaisupäivämäärät ilmoitetaan ennen edellisen tilikauden loppumista. Tokmanni julkaisee ensimmäisen ja kolmannen vuosineljänneksen talouskatsauksen, jossa käsitellään yhtiön taloudellista tilannetta, tasetta ja taloudellista asemaa, näkymiä, käyttökatteen (EBITDA) kehitystä tai muita Tokmannin liiketoimintaan liittyviä aiheita. Tokmanni julkaisee kattavat osavuosikatsaukset puolivuosittain. Kaikki tieto, joka on omiaan vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon, joka julkaistaan näiden katsauksien välillä, julkaistaan aina pörssitiedotteella.

-Huhut, markkinaspekulointi ja vuodot

Tokmanni ei kommentoi markkinoilla kiertäviä huhuja, osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimenpiteitä tai analyytikoiden ennusteita. Jos kyseisellä tiedolla on oletettavasti olennainen vaikutus yhtiön osakekurssiin, Tokmanni voi arvioida tarvetta julkaista pörssitiedote korjatakseen asiaan liittyvää tai selkeästi virheellistä tietoa tai huhuja.

-Sijoittajayhteydet, analyytikot ja media

Tokmanni tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja pyrkii vastaamaan sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin ilman viivytystä.

Tokmannin viralliset sijoittajasuhdepuhemiehet ovat toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sijoittajasuhdejohtaja. Heillä on oikeus kommentoida kaikkia Tokmanniin liittyviä aiheita, kuten strategiaa, talouslukuja, markkinakehitystä ja -kysyntää, isoja strategisia hankkeita ja yhtiön kannanottoja.

Muut yritysjohdon edustajat voivat osallistua viestintä- ja sijoittajasuhdetoimenpiteisiin sijoittajasuhdepuhemiehien pyytäessä ja heillä on oikeus kommentoida vastuualuettaan.

-Hiljainen jakso

Tokmannilla on kolmen viikon (21 päivää) hiljainen jakso ennen taloudellisten tulostensa julkaisemista. Hiljaisena jaksona Tokmanni ei kommentoi yhtiön taloudellista asemaa, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiään. Kyseisenä jaksona Tokmannin johto ja henkilöstö eivät tapaa pääomamarkkinoiden ja talousmedian edustajia tai kommentoi aiheita jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen asemaan, markkinoihin tai tulevaisuuden näkymiin.

-Taloudellinen tieto

Koska Tokmannilla on yksi raportointisegmentti, yhtiön taloudellinen tieto ja avainluvut raportoidaan konsernitasolla.

-Taloudelliset tavoitteet ja ohjeistus

Tokmannin hallitus arvioi vuotuisen strategiaprosessin yhteydessä taloudellisten tavoitteiden päivitystarvetta. Taloudellisten tavoitteiden muutokset julkaistaan pörssitiedotteella.

Tokmanni ohjeistaa markkinoita näkymistään vuositasolla. Taloudelliset näkymät sisältävät (sanallisen) johdon arvion liikevaihdon ja oikaistun käyttökatemarginaalin kehityksestä tilikaudesta ja markkinanäkymät, jotka perustuvat johdon siihen hetkiseen näkemykseen toimintaympäristöstä ja markkinatrendeistä. Ohjeistus kommunikoidaan viimeistään Q4-tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen yhteydessä.

Tokmanni ei anna muuta tulevaisuuteen liittyvää tietoa kuin mitä on julkistettu yhtiön virallisessa markkinanäkymiä ja taloudellisia tavoitteita koskevassa ohjeistuksessa.

-Tulosvaroitus

Tulosvaroitus annetaan ilman aiheetonta viivytystä jos yhtiön näkemys sen tuloksen tai taloudellisen aseman kehityksestä, sen liikevaihtoennusteesta, oikaistusta käyttökatteesta tai muusta vastaavasta tulevaisuuden ennusteesta on muuttunut merkittävästi, joko negatiivisesti (negatiivinen tulosvaroitus) tai positiivisesti, aiemmin julkistettuun ennusteeseen nähden.

Tokmannin toimitusjohtaja arvioi ja päättää yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tulosvaroituksen julkaisemisen tarvetta.
Arvio tehdään suhteessa aiemmin annettuun ohjeistukseen ja siinä otetaan huomioon nykyinen markkinatilanne ja markkinanäkymät. Tulosvaroitus julkaistaan aina pörssitiedotteena.

-Osakeomistusten muutokset ja liputusilmoitukset

Tokmanni julkaisee osakkeenomistajien ilmoitukset arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Osakeomistusten muutokset julkaistaan, kun omistusosuus saavuttaa, ylittää tai jää alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin taikka kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Ilmoitukset osakeomistuksen muutoksista julkaistaan ilman aiheetonta viivytystä.

Tokmannin tiedotteet

Tokmannin tiedotteet jaetaan kahteen ryhmään: pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet. Tiedotekategorian määrittely perustuu tiedon olennaisuuteen ja merkityksellisyyteen sekä sisäiseen ohjeistukseen. Tätä ohjeistusta päivitetään vastaamaan mahdollisia liiketoimintaan liittyviä muutoksia.

Tiedotuskanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavalla pito

Tokmanni julkaisee kaikki se tieto joka on omiaan vaikuttamaan sen osakkeen arvoon ilman aiheetonta viivytystä. Tokmannin pääasiallinen tiedotuskanava on Tokmannin Internet-sivusto www.tokmanni.fi. Tietoa julkaistaan myös Nasdaq Helsingin (pörssin) ja päämedioiden kautta.

Pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla ilman aiheetonta viivytystä kun tieto on julkaistu. Tiedot pidetään saatavilla ainakin 10 vuotta julkistamisajankohdasta.

Yhtiön virallinen raportointikieli on suomen kieli ja se täyttää näin ollen Nasdaq Helsinki päälistayhtiön raportointikielivaatimuksen. Kaikki viralliset aineistot julkaistaan sekä suomeksi että englanniksi.

Jotta Tokmannin sidosryhmillä olisi mahdollisimman tasapuolista ja samanaikaista tietoa, yhtiö julkaisee myös sijoittaja- ja analyytikkotilaisuuksissa esitettyjä aineistoja verkkosivuillaan niin pian kuin mahdollista. Tokmanni hyödyntää myös julkisia webcasteja tulos- ja muiden tärkeiden uutisten julkistamisessa.

Kriisiviestintä

Tokmanni kommunikoi nopeasti, avoimesti ja rehellisesti kaikissa kriisitilanteissa. Viestintää tulisi hoitaa ammattimaisesti kaikissa kriisitilanteissa. Epäonnistuminen kriisiviestinnässä on yleisin syy kriisitilanteen eskaloitumisessa. Tokmannin kriisiviestintäohje määrittelee kriisiviestinnän pääperiaatteet ja vastuut.

Sisäpiiriohje

Tokmanni noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä, Fivan määräyksiä ja sääntöjä sekä Nasdaq Helsingin sisäpiirisääntöjä sisäpiiritietoon liittyvissä asioissa. Tämän lisäksi Tokmannin hallitus on määritellyt sisäpiirisäännöt, joiden mukaan yhtiön pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 päivää (ns. suljettu ikkuna) ennen tulos- ja osavuosikatsauksien ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamista. Sisäpiirikäytännöistä löytyy lisätietoa Tokmannin verkkosivuilta.

Tulkinta ja poikkeamat

Kaikki Tokmannin tiedotteet ja taloudelliset raportit ovat Tokmannin omaisuutta ja yhtiö päättää aina viime kädessä niiden sisällöstä. Yhtiö kuitenkin kunnioittaa asiakkaidensa ja liiketoimintakumppaneidensa näkemyksiä informaatiosisällön suhteen. Tokmannin toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön tiedonantopolitiikan tulkitsemisesta ja valvomisesta. Toimitusjohtaja tai hänen valtuuttama henkilö antaa ohjeistaa politiikan käytäntöön panon. Toimitusjohtajalla on oikeus poiketa politiikan määrittelemistä säännösitä tietyissä tilanteissa jos poikkeamalle on painava syy.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan