Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Yleiset hallinnointiperiaatteet luovat perustan Tokmannin liiketoiminnalle. Yhtiön hallinnointimallin asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi yhtiön hallitus on määritellyt Tokmannin sisäisen valvonnan periaatteet. Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja parantaa Tokmannin liiketoimintaa.

Sisäisen valvonnan piiriin kuuluvat Tokmannin kaikki toimintaperiaatteet, prosessit, käytännöt ja organisaatiorakenteet, jotka auttavat johtoa ja hallitusta varmistamaan, että Tokmanni saavuttaa sille asetetut tavoitteet, liiketoimintaa hoidetaan eettisesti ja kaikkien soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti, yhtiön omaisuutta hoidetaan vastuullisesti ja taloudellinen raportointi on asianmukaista ja virheetöntä.

Sisäisen valvonnan rakenne ja riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Tokmannin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Tokmannin riskienhallinnan tavoitteena on tukea yhtiön arvoja, strategiaa ja liiketoiminnan jatkuvuutta ennakoimalla ja hallinnoimalla toimintoihin liittyviä mahdollisia riskejä. Tavoitteena on arvioida riskejä järjestelmällisesti perusteellisen suunnittelun ja päätöksentekoprosessin edistämiseksi.

Tokmannin riskienhallinnalla on seuraavat tavoitteet:

 • korostaa riskitietoisuuden ja ennakoivan riskienhallinnan merkitystä
 • saavuttaa kilpailuetua lisäämällä mahdollisuuksia ja vähentämällä uhkia
 • varmistaa riittävä riskienhallinta konsernitasolla Tokmannin riskinsietokyvyn ja riskinottohalukkuuden mukaisesti
 • hallita riskejä osana liiketoimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa määritettyjen tehtävien ja vastuiden mukaisesti

Riskienhallinnan piiriin kuuluvat organisaation kaikki osa-alueet sekä kaikki riskilajit strategisista operatiivisiin riskeihin. Riskienhallinta tukee johtoa ja hallitusta, jotta voidaan varmistaa, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa tehokkaasti. Tokmanni toimii hallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskejä arvioidaan säännöllisesti ja raportoidaan toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä hallitukselle Tokmannin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Tokmanniin mahdollisesti vaikuttavat riskit luokitellaan strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin:

 • Strategiset riskit

Strategiset riskit ovat riskejä, jotka uhkaavat konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista. Nämä liittyvät tyypillisesti toimintaympäristön muutoksiin, kilpailijoiden toimiin tai konsernin liiketoiminnan suunnitteluun ja organisointiin.

 • Operatiiviset riskit

Operatiiviset riskit ovat riskejä, jotka liittyvät sisäisten prosessien, henkilöstöresurssien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai epäonnistumisesta aiheutuviin tappioihin. Ne liittyvät tyypillisesti esimerkiksi operatiiviseen päätöksentekoon, resurssien kohdentamiseen, operatiivisten prosessien tai tuotteiden laatuun, tietojärjestelmien toimintaan, sopimuksiin, lakien ja säännösten noudattamiseen sekä henkilöstön osaamiseen.

 • Taloudelliset riskit

Taloudellisia riskejä ovat maksuvalmiusriskit ja luottoriskit sekä markkinariskit, joihin kuuluvat esimerkiksi valuutta- ja korkoriskit.

 • Vahinkoriskit

Vahinkoriskit aiheuttavat vahinkoa omaisuudelle, ihmisille tai ympäristölle. Ne aiheutuvat ulkoisista tai sisäisistä tapahtumista, kuten tapaturmista, turvallisuuden pettämisestä tai luonnonilmiöistä.

Tokmannin merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa ja Hallituksen toimintakertomuksessa, jotka löytyvät täältä

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tehtävänä on osana riskienhallintaa valvoa ja varmistaa, että yhtiön liiketoiminta- ja talousprosessit ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita ja tuottavat luotettavaa tietoa.

Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta

Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta auttaa Tokmannia noudattamaan hyvää hallinnointitapaa, antamaan yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä auttaa saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan.  Konsernin liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta on hallinnollisesti talousjohtajan alaisuudessa ja osana riskien hallintaa se vastaa talous- ja tarkastusvaliokunnalle sekä toimitusjohtajalle.

Liiketoimintaprosessien sisäinen valvonta laatii talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksyttäväksi vuosiohjelman, jonka mukaan se tekee itsenäisesti tarkastuksia eri puolilla konsernia. Osa tarkastuksista tehdään yhteistyössä yhtiön tilintarkastusyhteisön kanssa. Tarkastuksien tuloksista raportoidaan vuosittain talous- ja tarkastusvaliokunnalle.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Taloudelliseen raportointiin käytettävä tieto syntyy liiketoimintaprosessien edetessä ja vastuu tiedon oikeellisuudesta on kaikilla prosessiin osallistuvilla.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksyttyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Tokmannin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Tokmannin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan tuloksellisuutta. Hallitus on nimittänyt talous- ja tarkastusvaliokunnan, joka muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöllisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita ja raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat kuukausittain liiketoiminnan kuluneen kauden taloudellisesta kehityksestä ja näkymistä.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö tarkastaa taloudellista raportointia järjestelmällisen suunnitelman mukaan. Talousfunktio ylläpitää taloudellisen raportoinnin yhteistä ohjeistoa, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Tilinpäätösten laadintaperiaatteiden soveltamisesta ja tulkinnasta vastaa talousfunktio, ja ne on kirjattu Tokmannin kirjanpitokäsikirjaan.

Taloudellisen informaation lisäksi raportointi sisältää konsernin liiketoiminnan kannalta olevat keskeiset taloudelliset mittarit. Konsernin taloudellista tulosta ja tulevaisuuden näkymiä arvioidaan kuukausittain.

 • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
 • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
 • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
 • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
 • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
 • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan