Hallinnointi

Tokmannin hallinnointiperiaatteet

Tokmanni Group Oyj:n (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) hallinto perustuu yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin, ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin  sääntöihin  ja  määräyksiin. Tokmanni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä asiakirjana, ja Tokmannin ensimmäinen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistiin vuodelta 2016.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Sääntelykehys

Tokmannin hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen lainsäädäntöön. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin lisäksi Tokmanni noudattaa hallituksensa määrittelemiä hallinnointiperiaatteita.
Hallinnointiperiaatteet perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Lisäksi Tokmannin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muita lakeja ja asetuksia, yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiririohjetta.  Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöönotettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Tokmannin tilinpäätöksiin sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan osakeyhtiölain, kirjanpitolain sekä kirjanpito- lautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Tokmannin hallintoelimet

Tokmannin käyttämän yksitasoisen hallintomallin mukaan yhtiön johtamisesta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta.  Hallitus nimittää toimitusjohtajan, joka vastaa yhtiön päivittäisestä operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa on johtoryhmä.

Näitä hallinnointiperiaatteita sovelletaan yhtiöön ja sen kaikkiin tytäryhtiöihin sekä konsernin päättäviin elimiin.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan