Hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet vuonna 2016

Tokmanni-konsernin (Tokmanni tai yhtiö) eri hallintoelimien tehtävät ja velvollisuudet perustuvat Suomen lakeihin, yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestykseen ja Tokmannin hallituksen maaliskuussa 2016 hyväksymiin hallinnointiperiaatteisiin. Tokmanni noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillisenä asiakirjana, ja Tokmannin ensimmäinen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuodelta 2016.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Sääntelykehys

Tokmannin hallintoelinten tehtävät perustuvat Suomen lainsäädäntöön. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin lisäksi Tokmanni noudattaa hallituksensa määrittelemiä hallinnointiperiaatteita. Hallinnointiperiaatteet perustuvat osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Lisäksi Tokmannin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan muita lakeja ja asetuksia, yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) julkaisemaa sisäpiiriohjetta. Tokmanni laatii konsernitilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa Euroopan unionissa käyttöönotettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalain, soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Helsingin pörssin sääntöjen mukaisesti. Tokmannin tilinpäätöksiin sisältyvä hallituksen toimintakertomus laaditaan kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Tokmannin hallintoelimet

Lopullinen vastuu Tokmannin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiön Tokmanni Group Oyj:n hallintoelimillä. Tokmanni Group Oyj on Suomen lakien mukaisesti perustettu ja toimiva osakeyhtiö. Sen hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja yhtiön operatiivisista toiminnoista vastaava Tokmanni Oy:n toimitusjohtaja. Yhtiökokous valitsee hallituksen ja tilintarkastajat. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva konsernin johtoryhmä on muodostettu varmistamaan yhtiön tehokas johtaminen.

Näitä hallinnointiperiaatteita sovelletaan yhtiöön ja sen kaikkiin tytäryhtiöihin sekä konsernin päättäviin elimiin.

  • Facebook – avautuu uuteen ikkunaan
  • Twitter – avautuu uuteen ikkunaan
  • Instagram – avautuu uuteen ikkunaan
  • LinkedIn – avautuu uuteen ikkunaan
  • YouTube – avautuu uuteen ikkunaan
  • Google Play – avautuu uuteen ikkunaan